ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN RLN.COM B.V.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van RLN.com B.V. (RLN). Wij zijn gevestigd aan de Scheepmakerspassage 183, 3011 VH Rotterdam. Ons KvK nummer is: 64640345. Wij handelen onder de volgende namen: Opwaarderen.nl, ReloadNow.com, Beltegoed.com, Aufladen.de, Herladen.be, USAprepaid.com. Onze Nederland website is https://www.opwaarderen.nl (Website).

Deze Algemene Voorwaarden zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op de informatie en aanbiedingen van RLN (Aanbieding of Aanbiedingen) en op elke overeenkomst op afstand (Overeenkomst) die wij sluiten met u als consument. RLN stelt deze Algemene Voorwaarden (elektronisch) beschikbaar aan u voordat de Overeenkomst wordt gesloten. RLN behoudt het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wij zullen u hiervan altijd van tevoren op de hoogte brengen. Door onze Producten te kopen, stemt u in met de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover dat uitdrukkelijk, schriftelijk (waaronder per e-mail) is overeengekomen tussen RLN en u (samen, Partijen).

Mocht u vragen hebben over deze Algemene Voorwaarden neem dan contact op per e-mail of telefoon via support@opwaarderen.nl of +31 (0)10 7989541 (lokaal tarief). Wij helpen u graag verder.

 1. Producten en Gebruik
  1. Via onze Website kunt u beltegoed, giftcards en gamecards van verschillende aanbieders (Aanbieder of Aanbieders) kopen. Wij leveren u een digitale code om het beltegoed, de giftcard of de gamecard bij een Aanbieder te activeren (Producten).
  2. De Aanbieder is de daadwerkelijke leverancier van het tegoed of de dienst. Zodra u het Product bij een Aanbieder activeert komt er een overeenkomst tot stand tussen u en de Aanbieder. RLN is de tussenpersoon. De Aanbieder van het Product is verantwoordelijk voor de mogelijkheid om het tegoed daadwerkelijk te activeren. Wij selecteren onze aanbieders zorgvuldig.
  3. Ons Product vertegenwoordigt een digitale waarde die onmiddellijk geactiveerd kan worden. Wanneer anderen dan u toegang hebben tot het Product, kunnen zij het ook activeren. Deel uw Product daarom niet met derden.
 2. Aanbiedingen

Wij kunnen gebruik maken van Aanbiedingen. We nemen voldoende gedetailleerde informatie in onze Aanbiedingen op zodat voor u duidelijk is wat uw rechten en verplichtingen zijn wanneer u een Aanbieding accepteert. Kennelijke vergissingen of fouten in een Aanbieding, waarbij voor u direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden RLN niet. Een Aanbieding is geldig gedurende de in de Aanbieding vermelde termijn en/of onder de daarin genoemde voorwaarden. Indien een dergelijke termijn ontbreekt, is de Aanbieding 14 dagen geldig.

 1. Bestelling en totstandkoming Overeenkomst
  1. Op onze Website kunt u een bestelling plaatsen voor de koop van onze Producten (Bestelling).
  2. Bij het plaatsen van de Bestelling dient u een geldig e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. U bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van een juist e-mailadres en telefoonnummer.
  3. Er komt een Overeenkomst met ons tot stand wanneer u onze Algemene Voorwaarden geaccepteerd heeft en de Bestelling betaald heeft.
  4. Wij mogen te allen tijde een Bestelling weigeren, bijvoorbeeld wanneer wij misbruik of fraude vermoeden of ontdekken. RLN is niet gehouden enige schade die hieruit zou kunnen voortvloeien te vergoeden.
 2. Registratie
  1. Om optimaal gebruik te maken van de Website kunt u zich registreren op onze Website. Wij vertrouwen erop dat de gegevens die u aan ons verstrekt volledig en correct zijn.
  2. Wij raden u aan een sterk wachtwoord voor uw account te gebruiken en uw wachtwoord niet aan derden door te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik en eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld als een ander met uw account een Bestelling bij ons plaatst). Wij vertrouwen erop dat degene die het account gebruikt om Bestellingen te plaatsen hiertoe bevoegd is.
 3. Uitvoering Overeenkomt
  1. Wanneer wij uw Bestelling en betaling hebben ontvangen, sturen wij u uw Bestelling direct per e-mail of sms toe, waarna u het Product kunt activeren. Soms kunt u het Product direct, bij het plaatsen van de Bestelling, al activeren. U ontvangt van ons dan een bevestiging van de activatie per e-mail.
  2. Wij leveren de het Product/de Producten op het e-mailadres of het telefoonnummer dat u heeft opgegeven bij de Bestelling.
 4. Prijzen en Betaling
  1. Alle op de Website genoemde prijzen zijn vast en uitgedrukt in Euro’s, inclusief BTW en inclusief heffingen van overheidswege, tenzij het uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Wij hebben steeds het recht om de prijzen van onze Producten aan te passen. Wij verhogen de prijzen niet tijdens de in een Aanbieding vermelde geldigheidsduur of als er een Overeenkomst tot stand is gekomen, behalve wanneer het gaat om prijswijzigingen als gevolg van veranderde wettelijke regels. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enige
  3. Een Bestelling dient betaald te worden via de bij de Bestelling aangegeven betaalmethoden. Betaling dient te geschieden in Euro zonder aftrek van enige korting, bankkosten of verrekening, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. Als u een Bestelling heeft afgerekend via onze Website en de betaling is geslaagd, ontvangt u schriftelijk de betaalbevestiging en de factuur van de Bestelling.
  4. Als u niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden, dan mag RLN u over het gehele verschuldigde factuurbedrag boven de verschuldigde wettelijke rente, een rentevergoeding van 3% in rekening te brengen over de periode waarin u in verzuim bent.
 5. Geen herroepingsrecht

Wanneer u een Bestelling heeft geplaatst, beginnen wij met de uitvoering van de Overeenkomst voor het einde van de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen en vervalt uw herroepingsrecht. Als een Product eenmaal betaald en geleverd is, kan het dus niet meer geretourneerd of terugbetaald worden. De reden hiervoor is dat ons Product direct geleverd wordt en dus direct geactiveerd kan worden. Zorg er dus voor dat u het juiste Product selecteert, met de juiste landcode en in de juiste valuta en dat u uw e-mailadres en telefoonnummer volledig en correct invult. U gaat hiermee akkoord en doet uitdrukkelijk afstand van uw herroepingsrecht. We geven dit nogmaals aan voordat u een Bestelling plaatst.

 1. Overmacht
  1. Wij hoeven onze verplichtingen naar u toe niet na te komen als er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld als wij een Bestelling niet kunnen doorvoeren door een storing bij een Aanbieder).
  2. Wij mogen tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 1 maand, dan mogen wij de Overeenkomst ontbinden, zonder schadevergoeding aan u verplicht te zijn. In beginsel zullen wij de Overeenkomst niet ontbinden en na de periode van overmacht alsnog leveren, tenzij u uitdrukkelijk per e-mail aangeeft dat u de Overeenkomst wenst te ontbinden. In dat geval zullen wij de bestellingswaarde terugstorten naar het rekeningnummer waarvan de Bestelling is voldaan.
  3. Als wij onze verplichtingen deels zijn nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mogen wij het nagekomen deel factureren.
 2. Garantie
  1. Wij staan er voor in het Product/de Producten direct en volledig aan u te leveren conform de Overeenkomst met u. Wij staan er verder voor in dat onze Producten 100% werkend zijn en voldoen aan alle relevante regelgeving en de gebruikelijke en redelijke eisen die daaraan worden gesteld.
  2. Vanwege de aard van onze Producten, kunnen wij geen garantie geven dat een Product die onmiddellijk na aankoop wordt geleverd nog ongebruikt is. Simpelweg omdat we dat niet kunnen achterhalen.
  3. Wij hebben het recht om onze garantieverplichtingen na te komen door niet-werkende of ontbrekende Producten alsnog te leveren of te vervangen of door de bestellingswaarde terug te storten. De terugstorting van de bestellingswaarde kan alleen op het rekeningnummer waarvan de Bestelling is voldaan.
 3. Aansprakelijkheid
  1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons jegens u.
  2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van het Product nadat het Product aan u is geleverd, of activatie van het Product door anderen dan u.
  4. Als wij toch aansprakelijk zijn, is die aansprakelijkheid per schadegeval beperkt tot de bestellingswaarde van de betreffende Bestelling.
  5. De beperkingen van de aansprakelijkheid uit dit artikel gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons.
 4. Vrijwaring

U vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door het gebruik van de Producten en waarvan de oorzaak niet aan ons toerekenbaar is.

 1. Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

 1. Intellectuele eigendomsrechten

​​​​​​​Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals, maar niet beperkt tot auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) ten aanzien van onze Website en op onze Producten, teksten, foto's, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). U of uw gebruik van de Producten mag hier geen inbreuk op maken.

 1. Klachten en geschillen
  1. Als u een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan binnen 30 dagen na levering van uw Product/Producten of het ontstaan van de klacht en zo volledig mogelijk omschreven naar support@opwaarderen.nl. Na het verstrijken van deze termijn gaan wij ervan uit dat u het Product/de Producten heeft aanvaard.
  2. Wij streven ernaar uw klacht binnen 7 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen af te handelen. Als het langer duurt om uw klacht af te handelen, dan brengen we u daarvan op de hoogte.
  3. Als een klacht naar ons redelijke oordeel gegrond is, zullen wij onze verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst alsnog nakomen. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat uitsluitend voorgelegd kan worden aan de bevoegde rechter in Rotterdam.
 2. Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten die wij met u sluiten. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.